Main Block Area
:::
Foreign scholars personal information
ĐỖ THÚY NHUNG 杜翠蓉
Sex:Female 女
Nationality:Vietnam 越南
Period for Grants:6個月

照片 Photo : 杜翠蓉 ĐỖ THÚY NHUNG

CCS Grant

2015/~2015/

Instituion:Department of Chinese Studies, Faculty of Oriental Studies, University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University越南河內國家大學所屬人文社會科學院中國學專業

Topic:Influence of Chinese vocabulary on Vietnamese in early 20th and 21st century20-21世紀漢語詞彙對越南的影響

Present

Instituion:Department of Chinese Studies,University of Social Sciences & Humanities, Vietnam National University, Vietnam

越南河內國家大學所屬人文社會科學院中國學專業

Article catalog
  • Nghệ thuật đặt tên của người Trung Quốc,《Language and life》2000年
  • Một vài đặc điểm của thuật ngữ chính trị xã hội trong văn bản tiếng Hán của Đông Kinh Nghĩa Thục, 《全国语言研讨会》2001年
  • Khảo sát các lớp từ ngữ trên văn bản chữ Hán Tân đính Luân lý giáo khoa thư,《Language and life》2005 年第7期。
  • Khảo sát hiện tượng chưa ổn định của từ đơn tiết, song tiết, đa tiết trong các văn bản Hán văn của Đông Kinh Nghĩa Thục,《Language and life》2006年第5期。
  • Một vài nét về hoàn cảnh ra đời, đặc điểm và giá trị của Tân văn thể Trung Quốc,《Language and life》2007年第7期。
  • Khảo sát thành ngữ trong các tác phẩm Hán văn Đông kinh nghĩa Thục,《东方第二次国际研讨会》2007年
  • Một số vấn đề tiếng Hán ở Trung Quốc và Đài Loan với vấn đề dạy tiếng Hán ở Việt Nam,《东方第四次国际研讨会》2009年。
  • Sĩ Nhiếp người truyền bá Hán văn vào Việt Nam ,《Language and life》2011年第4期。
  • Hán văn Việt Nam đầu thế kỷ XX(主编),2011,国家政治出版社
  • Khảo lược một vài trường phái thuật ngữ học,《Language and life》2013年第1期。
Photo
Scholar's Photo
Scholar's Photo 杜翠蓉教授、陳益源館長